Tuesday, November 07, 2006

การประชุม "กายกับใจ"

การประชุมนานาชาติเรื่อง “กายกับใจ: มุมมองจากวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ” (Body and Mind: Science and Spirituality Perspectives) ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2549 ระหว่างเวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมในหัวข้อดังกล่าวครั้งแรกของประเทศไทย ผู้ที่มูลนิธิเชิญให้มาเป็นองค์ปาฐกล้วนแต่เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง หลายคนเป็นพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในสายการปฏิบัติธรรมของท่าน ในการประชุมดังกล่าว มูลนิธิยังได้รับเกียรติจาก Dr. William Grassie อดีตผู้อำนวยการสถาบัน Metanexus ในสหรัฐอเมริกามาบรรยายเรื่องการประสานกันของความเป็นสมัยใหม่กับจิตวิญญาณอันเป็นมุมมองสำคัญยิ่งในโลกปัจจุบัน มุมมองนี้วางรากฐานให้เราใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคง ด้วยหัวใจอ่อนโยน ด้วยความรักธรรมชาติและจิตใจเอื้อเฟื้อต่อกัน

การประชุมกายกับใจนี้เป็นก้าวหัวใจของมูลนิธิในการนำองค์ความรู้ของมนุษยชาติมาเผยแพร่ในประเทศไทย หัวข้อของบทความที่จะนำเสนอมีหลากหลาย อาทิ การนั่งสมาธิกับสมอง บทบาทของการนั่งสมาธิกับการรักษาโรค ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (spiritual intelligence) จิตวิญญาณกับการศึกษา หลากหลายแง่มุมของโยคะ ปรัชญาพุทธกับความเป็นผู้นำ ธรรมพลศาสตร์ การบำบัดโรคมะเร็งด้วยจิต และอื่นๆ นอกจากประเด็นทางศาสนาพุทธ (ทั้งเถรวาทและมหายาน) การประชุมจะเสนอมุมมองของศาสนาและประเพณีทางจิตวิญญาณแบบอื่นด้วย

จุดเด่นของงาน

- การสวดมนตร์เพื่อสันติภาพตอนเริ่มและปิดงาน
- การเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ
- การนั่งสมาธิกับกระบวนการทางสมอง
- ดนตรีเพื่อการบำบัด
- พุทธศาสนา ทั้งเถรวาทและมหายาน (วัชรยาน) จากหลากหลายแง่มุม
- โยคะ ตอบคำถามว่าโยคะรักษาโรคได้อย่างไร
- การนำสมาธิมาแก้ปัญหาของคนอ้วน (ไม่สามารถหยุดกินได้)
- "ความฉลาดทางจิตวิญญาณ" และการนำจิตวิญญาณมาใช้ในแวดวงการศึกษา
- การบำบัดด้วยจิต เอดส์กับพุทธศาสนา จิตวิญญาณกับเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางทางจิตวิญญาณแบบต่างๆในการประสานระหว่างกายกับใจ